Публичный договор

Главная / Публичный договор
Публичный договор
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ
 
Керуючись ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, цей Публічний договір купівлі-продажу товарів (надалі – "Договір") є офіційною пропозицією (публічною офертою) укласти договір купівлі-продажу товарів, розміщених на веб-сайті https://texturo.com/, на умовах, визначених нижче. Цей Договір адресований будь-яким фізичним особам, фізичним особам-підприємцям та юридичним особам.
 
СТАТТЯ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
 
1.1. Терміни, зазначені в цьому Договорі, вживаються в такому значенні:
1.1.1. Веб-сайт – магазин, розміщений в мережі Інтернет за веб-адресою https://texturo.com/.
1.1.2. Товар – предмет торгівлі, щодо придбання якого розміщена пропозиція на Веб-сайті.
1.1.3. Продавець – фізична особа-підприємець, яка розміщує на Веб-сайті пропозицію щодо купівлі-продажу Товарів, які вона реалізує. Повне ім’я Продавця вказується в документах на передачу Товару.
1.1.4. Покупець – фізична або юридична особа, яка купує або має намір купити Товар.
1.1.5. Сторона – Продавець або Покупець, залежно від контексту цього Договору. Продавець та Покупець спільно іменуються Сторонами.
1.1.6. Замовлення — запит Покупця на купівлю Товару, що оформляється одним із вказаних нижче способів, а саме:
1.1.6.1. за допомогою системи, розміщеної на Веб-сайті;
1.1.6.2. за допомогою засобів телефонного зв’язку;
1.1.6.3. за адресою: м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 3А.
1.1.7. Оферта – пропозиція Продавця до Покупця щодо укладення цього Договору.
1.1.8. Акцепт — надання повної та безумовної згоди Покупцем прийняти Оферту щодо укладення цього Договору на умовах, викладених у цьому Договорі.
 
СТАТТЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО АКЦЕПТУВАННЯ
 
2.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар і сплатити за нього кошти.
2.2. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору. Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору, окрім публікації його на Веб-сайті.
2.3. Підтвердженням повного та безумовного Акцепту Оферти є оформлення Покупцем Замовлення Продавцю.
2.4. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Продавцем Замовлення та здійснення Покупцем попередньої оплати відповідно до пункту 6.4 цього Договору.
2.5. Шляхом укладення цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з:
2.5.1. інформацією про Товар, а саме щодо його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, якості, з характеристиками матеріалу, з якого Товар виготовлений;
2.5.2. умовами та порядком оформлення Замовлення, оплати та доставки Товару.
 
СТАТТЯ 3. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН
 
3.1. Продавець зобов’язаний:
3.1.1. виконувати Замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця в порядку, зазначеному в пункті 6.4 цього Договору;
3.1.2. передати Покупцю Товар згідно з оформленим Замовленням і умовами цього Договору.
3.2. Продавець має право:
3.2.1. вимагати від Покупця виконання умов цього Договору;
3.2.2. відмовити Покупцеві у продажу Товару, якого немає у наявності у Продавця або виробника Товару (якщо застосовно).
3.3. Покупець зобов’язаний:
3.3.1. своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору;
3.3.2. ознайомитися зі змістом цього Договору, з характеристиками та ціною Товару, умовами та порядком оформлення Замовлення, оплати та доставки Товару.
3.4. Покупець має право:
3.4.1. оформити Замовлення одним із способів, указаних у Договорі;
3.4.2. вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.
3.5. Сторони можуть мати інші права та обов’язки, передбачені застосовним законодавством України.
 
СТАТТЯ 4. ЦІНА ТОВАРУ
 
4.1. Ціна товару на Веб-сайті вказана в національній валюті України (гривня) за одиницю Товару.
4.2. Ціни на Веб-сайті можуть носити ознайомчий характер.
4.3. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару на Веб-сайті.
 
СТАТТЯ 5. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
 
5.1. Ціна Договору дорівнює вартості Замовлення та визначається шляхом додавання цін усіх Товарів.
5.2. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури Товару.
5.3. Покупець може оплатити Замовлення такими способами:
5.3.1. перерахунок Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Продавця у відповідності з банківськими реквізитами, вказаними у рахунку, наданому Продавцем;
5.3.2. оплата через платіжний сервіс системи [назва] під час оформлення Замовлення;
5.3.3. оплата готівкою в офісі за адресою: м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 3А;
5.3.4. будь-яким іншим способом за домовленістю Сторін.
5.4. Усі розрахунки за Договором здійснюються в гривнях, крім випадків, коли Покупець зареєстрований поза межами України.
5.5. Покупець зобов’язується здійснити передоплату у розмірі 50% вартості Замовлення протягом строку, погодженому Сторонами під час оформлення такого Замовлення. Внесення передоплати за Товар не вважається завдатком.
5.6. Покупець зобов’язується сплатити вартість Замовлення у повному обсязі протягом 2 (двох) днів з дати отримання Товару.
 
СТАТТЯ 6. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ
 
6.1. Строки доставки Товару залежать від обсягів кожного окремого Замовлення та вказується у відповідному рахунку, наданому Продавцем.
6.2. Строк доставки Товару рахується з дня отримання Продавцем передоплати за Товар, як передбачено в пункті 6.4 цього Договору.
6.3. Доставка Товару може здійснюватися:
6.3.1. кур'єрською чи експедиторською службою;
6.3.2. самостійно Покупцем зі складу Продавця;
6.3.3. будь-яким іншим способом за домовленістю Сторін.
6.4. У разі доставки Товару кур'єрською або експедиторською службою відповідальність за збереження Товару до моменту передачі Товару Покупцю несе кур'єрська або експедиторська служба.
6.5. Продавець не несе відповідальності за збереження Товару після його передачі кур’єрські або експедиторській службі в належному стані. Відповідно до окремої домовленості Сторін Продавець має право замінити Продавцю Товар, пошкоджений з вини кур’єрської/експедиторської служби.
6.6. Право власності на Товар переходить до Покупця у момент повного розрахунку з Продавцем у порядку, передбаченому пунктом 6.5 цього Договору.
 
СТАТТЯ 7. ГАРАНТІЇ
 
7.1. На всі Товари Продавця поширюються гарантійні зобов'язання згідно із законодавством України. Гарантійні зобов'язання починаються з моменту отримання Товару Покупцем.
7.2. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку недоліків Товару Покупець має право:
7.2.1. на пропорційне зменшення ціни Товару;
7.2.2. на безкоштовне усунення недоліків Товару в розумний строк;
7.2.3. на відшкодування витрат по усуненню недоліків Товару.
7.3. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку істотних недоліків Товару
Покупець має право:
7.3.1. на припинення Договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;
7.3.2. вимагати заміни Товару на такий же або аналогічний, з числа наявних у Продавця.
7.4. У разі виявлення істотних/прихованих недоліків Товару після прийому Товару, Покупець зобов'язаний повідомити Продавцю про такі недоліки не пізніше наступного робочого дня
з дня їх виявлення.
7.5. Колір і форма Товару може відрізнятися від оригіналу в залежності від специфіки передачі зображення монітора.
 
СТАТТЯ 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 
8.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і застосовним законодавством.
8.2. У разі виникнення спорів, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку.
8.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі ті, що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно із законодавством України.
 
СТАТТЯ 9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
 
9.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого із своїх зобов'язань, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які знаходяться поза контролем відповідної Сторони, настали після укладення цього Договору та носять непередбачуваний і невідворотний характер.
 
СТАТТЯ 10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
 
10.1. Власним Акцептом Договору Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з метою їх використання в комерційних цілях, передбачених Договором, у тому числі для обробки Замовлень, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку рекламних та спеціальних пропозицій або будь - якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту.
10.2. Продавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем під час оформлення Замовлення.
10.3. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.
10.4. Недійсність окремих положень цього Договору не передбачає недійсність Договору в цілому.
 
СТАТТЯ 11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
 
11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його Акцепту та діє до моменту повного виконання Продавцем та Покупцем зобов’язань, передбачених умовами цього Договору.